Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de ‘Click’-webtoepassing die wij aanbieden (‘Webtoepassing’). De Webtoepassing wordt beheerd door of namens Fost Plus vzw/asbl (wij, ons en onze). Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in België, met ondernemingsnummer 0447.550.872, en onze maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Olympiadenlaan 2 Avenue des Olympiades, 1140 Brussel, België.

Wij blijven te allen tijde eigenaar van de Webtoepassing en verlenen licenties voor het gebruik van de Webtoepassing en de diensten die u via de Webtoepassing worden aangeboden op basis van deze gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’). Door op de registratiepagina van de Webtoepassing aan te geven dat u met deze Voorwaarden akkoord gaat, erkent u deze Voorwaarden te hebben gelezen en ze te aanvaarden en gaat u ermee akkoord de Webtoepassing alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden te gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de inhoud van de Voorwaarden, gebruik dan de Webtoepassing niet verder.

Het gebruik van uw persoonsgegevens die in of via de Webtoepassing zijn ingegeven, is onderworpen aan onze Privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw gebruik van de Webtoepassing kan ook onderhevig zijn aan de voorwaarden of de beleidsregels van een externe provider of operator via wiens platform u toegang tot de Webtoepassing krijgt (bv. browserprovider). Wij raden u aan deze voorwaarden en beleidsregels te lezen en na te leven.

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2020. De laatste versie van deze Voorwaarden is altijd via de Webtoepassing beschikbaar. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke Voorwaarden regelmatig na te lezen en de laatste versie na te leven.

 

2. Doel en inhoud van de Webtoepassing

Voor de toepassing van deze Voorwaarden verstaan wij onder afval: verpakkingen of afval van artikelen en goederen die buitenshuis zijn gebruikt (bv. op festivals of gelijkaardige evenementen) of verpakkingen die op openbare plaatsen worden weggegooid. Huishoudelijk afval is uitgesloten, mag niet worden opgeladen en telt niet mee.

Wij hebben de Webtoepassing gemaakt om circulariteit te stimuleren en mensen ertoe aan te zetten afval op te rapen en in de juiste vuilnisbak te deponeren. Door barcodes te scannen of een foto te maken van stukken afval, terwijl u zich in een actieve geografische zone binnen de Click in België bevindt, kunt u Circulaire UCoins verdienen. Die Circulaire UCoins kunnen alleen worden gebruikt om in de winkel waardebonnen te kopen die bij lokale handelaars kunnen worden ingewisseld. Wanneer u zich niet in een actieve geografische zone binnen de Click bevindt, kunt u geen barcodes scannen of foto's maken van stukken afval en Circulaire UCoins verdienen.

Door meer artikelen te scannen of foto's ervan te maken, verhoogt u uw niveau. Die vooruitgang wordt ook herkend met een bepaald aantal Circulaire UCoins. Eens u een niveau hebt bereikt, blijft u op dat niveau, zelfs als u uw Circulaire UCoins verzilvert. Als u echter langer dan 3 maanden niet actief bent, zal uw niveau zakken. Na nog eens 3 maanden zakt u weer een niveau, enz.

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat er een wekelijkse uploadlimiet is van 150 stukken afval.

U kunt met uw Circulaire UCoins in de winkel waardebonnen kopen die u in overeenstemming met de toepasselijke specificaties bij lokale handelaars kunt verzilveren. Uw gekozen waardebon wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres waarmee u zich hebt geregistreerd en is in principe 5 kalenderdagen geldig na het moment van aankoop. U kunt de waardebonnen inwisselen door ze aan de betreffende handelaar te tonen. Waardebonnen zijn in principe specifiek voor een handelaar, kunnen slechts één keer worden gebruikt en kunnen niet bij andere handelaars worden gebruikt. Fost Plus kan niet aansprakelijk worden gesteld als u de voorwaarden van de waardebon niet naleeft en hem daarom niet kunt inwisselen.

 

3. Accounts

U mag deze Webtoepassing alleen gebruiken als u ermee akkoord gaat om de Webtoepassing te openen en te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Als u jonger bent dan 12 jaar, moet u toestemming krijgen van een volwassene die effectief ouderlijk verantwoordelijk voor u is, voordat u de Webtoepassing opent en gebruikt.

Om de Webtoepassing te gebruiken, moet u zich registreren en uw account bij ons instellen door het registratieformulier voor de account in de Webtoepassing in te vullen. U moet uw eigen naam en e-mailadres opgeven. U hoeft zich maar één keer te registreren. U moet ons juiste, nauwkeurige, volledige en recente informatie geven. U bent verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt.

Bij het registreren van een account bij ons wordt u gevraagd om een wachtwoord aan te maken. U moet uw wachtwoord altijd geheim houden en alleen gebruiken voor de toegang tot en het gebruik van uw account en niet voor enig ander doel. U bent de enige geautoriseerde gebruiker van uw account en daarom mag u uw wachtwoord niet aan iemand anders bekendmaken. U mag ook het e-mailadres of wachtwoord van iemand anders niet gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van het onwettig en ongeoorloofd gebruik van de Webtoepassing door het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen wanneer u ongeoorloofd gebruik van uw account ontdekt of een fout bij het gebruik van uw wachtwoord (zie onderstaande rubriek Communicatie voor meer informatie). U bent verantwoordelijk voor alle acties die via uw account worden uitgevoerd. Elke schending van deze voorwaarden en/of elk gebruik van uw account door iemand aan wie u uw wachtwoord hebt gegeven wordt gezien alsof de schending of het gebruik door u is gebeurd en ontslaat u niet van uw verplichtingen tegenover ons.

 

4. Gebruik van de Webtoepassing

4.1. Uw gebruik

Het gebruik van de Webtoepassing is gratis. U hebt alleen een internetverbinding nodig.

De Webtoepassing is alleen bedoeld voor niet-commercieel gebruik (tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend voor ander gebruik) en alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Webtoepassing op 'as is'- en 'as available'-basis en op eigen risico is.

U begrijpt dat u, om de Webtoepassing correct te kunnen gebruiken, de Webtoepassing toegang moet geven tot:

 • uw locatie: om te verifiëren of u zich in een actieve geografische zone binnen de Click in België bevindt. In overeenstemming met onze Privacyverklaring worden deze locatiegegevens verwijderd zodra de verificatie is voltooid;
 • uw camera: zodat u foto's kunt maken, barcodes kunt scannen en Circulaire UCoins kunt ontvangen. De Webtoepassing heeft alleen toegang tot de camera wanneer u de Webtoepassing gebruikt.

Als u de Webtoepassing geen toegang tot uw locatie en camera geeft, zult u niet van de volledige functionaliteit van de Webtoepassing kunnen genieten en vooral geen Circulaire UCoins kunnen verdienen.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is het niet toegestaan om:

 • inhoud te ‘schrapen’ of inhoud van de Webtoepassing op een server die of een ander opslagapparaat dat met een netwerk is verbonden op te slaan of een elektronische databank te maken door systematisch alle inhoud van de Webtoepassing te downloaden en op te slaan en is het ook niet toegestaan om de Webtoepassing op een andere server of toepassing te ‘spiegelen’, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • inhoud in de Webtoepassing in te voeren die vals, misleidend of frauduleus is of die als lasterlijk, discriminerend, smadelijk, beledigend of anderszins aanstootgevend kan worden beschouwd of die inbreuk maakt op de rechten van derden;
 • inhoud van de Webtoepassing te verwijderen of wijzigen, of te proberen om beschermings-, beveiligings- of vertrouwelijkheidsmaatregelen te omzeilen, of de goede werking van de Webtoepassing of de servers waarop de Webtoepassing wordt gehost te verstoren;
 • de Webtoepassing en/of de inhoud die op de Webtoepassing beschikbaar wordt gesteld opnieuw te publiceren, opnieuw te verdelen, te reverse-engineeren, te exploiteren of opnieuw over te dragen; of
 • iets anders te doen dat niet uitdrukkelijk door deze Voorwaarden is toegestaan.

U mag de Webtoepassing alleen voor wettelijk toegestane doeleinden gebruiken (in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften), op een verantwoorde manier, en niet op een manier die onze naam of reputatie of die van een van onze werknemers, agenten of vertegenwoordigers kan schaden.

Wij geven u persoonlijk het recht om de Webtoepassing te gebruiken zoals in deze Voorwaarden vastgelegd. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet aan een andere persoon overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

4.2. Opschorting van de werking van de Webtoepassing

Wij kunnen de continue, ononderbroken of foutloze werking van de Webtoepassing niet garanderen. We kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande kennisgeving de werking van bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Webtoepassing (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk opschorten voor herstellingen of onderhoud of om inhoud, functies of functionaliteiten te verwijderen, te wijzigen, bij te werken of te upgraden. Als de Webtoepassing gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is, zorgen wij ervoor dat uw aantal Circulaire UCoins en uw niveau behouden blijven.

U gaat ermee akkoord dat wij tegenover u of enige derde partij, onderworpen aan de aansprakelijkheidsvoorwaarden die in de rubriek Garanties en aansprakelijkheid zijn vastgelegd, niet aansprakelijk zijn voor onbeschikbaarheid, wijziging, opschorting of verwijdering van de Webtoepassing of functies, onderdelen of inhoud van de Webtoepassing.

De Webtoepassing maakt verbinding met diensten via internet dat door uw externe internetprovider of het netwerk van uw mobiele serviceprovider wordt aangeboden. Een stabiele internetverbinding is vereist om toegang tot onze diensten te krijgen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor onbeschikbaarheid van internet, problemen met de verbindingskwaliteit, onderbreking van de dienstverlening of verminderde functionaliteit in de Webtoepassing die u mogelijk ervaart als gevolg van een dergelijke onbeschikbaarheid van een deel van het internet of problemen met de internetverbinding van uw apparaat.

 

 

4.3.  Aankopen en verzilveren van waardebonnen

U kunt uw aankoop van een waardebon niet annuleren.

Wanneer u waardebonnen bij een externe handelaar verzilvert, begrijpt u dat, naast de voorwaarden die in de winkel zijn meegegeven, een dergelijke transactie onderworpen kan zijn aan aanvullende voorwaarden of andere verkoopvoorwaarden zoals door de handelaar aan u meegedeeld. Dergelijke voorwaarden kunnen andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid bevatten en hebben voorrang op deze Voorwaarden, voor zover het een aansprakelijkheid betreft die voortvloeit uit de levering van producten of diensten door de externe handelaar.

 

 

4.4. Beëindigen van onze samenwerking

Wij kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, de contractuele samenwerking tussen u en ons of uw gebruik van uw account opschorten of beëindigen als u een van deze Voorwaarden hebt geschonden.

Als u deze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen wij acties ondernemen die wij passend achten. Een dergelijke inbreuk door u kan ertoe leiden dat wij, met of zonder kennisgeving, alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • u een waarschuwing geven;
 • door u ingevoerde inhoud onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen;
 • uw recht op toegang tot en gebruik van de Webtoepassing onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken;
 • een gerechtelijke procedure tegen u om alle verhaalbare verliezen en schade als gevolg van de inbreuk te vergoeden; en/of
 • alle relevante informatie openbaar maken aan wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs nodig achten.

De hierboven beschreven rechten zijn cumulatief en zijn niet beperkt en wij kunnen mogelijk elke andere actie ondernemen die we passend achten.

Bij beëindigen van deze Voorwaarden of uw account, om welke reden dan ook, met of zonder rechterlijke tussenkomst:

 • vervallen onmiddellijk alle rechten die onder deze Voorwaarden aan u zijn verleend;
 • moet u onmiddellijk alle gebruik van de Webtoepassing stoppen en mag u de Toepassing niet meer openen.

U kunt de contractuele samenwerking beëindigen door ons te verzoeken uw account te deactiveren.

 

5. Garanties en aansprakelijkheid

Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Webtoepassing vrij is van malware en virussen, kunnen en zullen wij niet garanderen dat de Webtoepassing volledig vrij zal zijn van virussen en/of andere code die mogelijk besmettende of schadelijke elementen bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om de gepaste IT-beveiligingsmaatregelen te nemen (waaronder het gebruik van een veilige browser, het uitvoeren van antivirus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke vereisten met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van de inhoud waartoe u via onze Webtoepassing toegang krijgt.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, behalve in de gevallen waarvoor de wet niet toestaat dat aansprakelijkheid wordt uitgesloten, wij onder geen enkele omstandigheid (ongeacht de ernst van de fout), noch op directe of indirecte, noch op algemene of specifieke wijze, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, waaronder onder andere schade als gevolg van winstderving, gegevensverlies, commercieel verlies, bedrijfsonderbreking, verlies van zakelijke perspectieven of enige andere commerciële schade of commercieel verlies als gevolg van (i) uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Webtoepassing, (ii) wijzigingen aan de Webtoepassing of de stopzetting van de Webtoepassing, (iii) het verwijderen, beschadigen of niet opslaan van inhoud en andere gegevens die worden bewaard of overgedragen met behulp van de Webtoepassing, (iv) niet-naleving door externe handelaars van hun verplichtingen in het kader van een transactie tussen u en een dergelijke externe handelaar of (iv) overmacht.

U gaat ermee akkoord om ons volledig te vrijwaren van en tegen claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met de schending van deze Voorwaarden.

Er is geen intentie tot of oprichting van een agentschap, partnerschap, joint venture, arbeidsrelatie of franchiserelatie tussen u en ons door uw gebruik van de Webtoepassing.

 

6. Intellectuele-eigendomsrechten

U erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten op alle inhoud van de Webtoepassing (waaronder tekst, illustraties, software, foto's en andere afbeeldingen, video's, geluid, handelsmerken en logo's) eigendom zijn van ons of onze licentiegevers.

Behalve zoals uitdrukkelijk hier vastgelegd of zoals u uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, geeft niets in deze Voorwaarden u rechten met betrekking tot enige intellectuele eigendom die eigendom is van ons of onze licentiegevers en u erkent dat u geen eigendoms- of gebruiksrechten verkrijgt door inhoud van de Webtoepassing te downloaden. Als u pagina's van de Webtoepassing afdrukt of er een schermafdruk van neemt, of ze kopieert of opslaat, moet u ervoor zorgen dat alle kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten in de originele inhoud worden gereproduceerd.

 

7. Communicatie

Alle kennisgevingen van u aan ons moeten schriftelijk gebeuren op het hieronder vermelde post- of e-mailadres. Wij kunnen kennisgevingen aan u naar het door u opgegeven e-mailadres sturen.

Richt vragen die u over deze Voorwaarden of de Webtoepassing hebt of klachten of bezorgdheden met betrekking tot de Webtoepassing of meld een probleem met de Webtoepassing via e-mail aan theclick@fostplus.be of per post naar: Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel, België.

 

8. Wijzigingen

Aangezien het ons beleid is om de Webtoepassing voortdurend te evalueren en bij te werken, kunnen wij deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien en wij brengen u op de hoogte als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en de Voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van België bevoegd.